COWAYTHAILAND.IN.TH

About Coway (Thailand) & Water Purifier

การดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นไปอย่างมีวิวัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ การคมนาคม
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์อย่างเช่นอาหารการกินนั้น